Privacyverklaring van Fysiotherapie Balans en
Cranio Praktijk Zaalberg

Versie augustus 2018

Fysiotherapie Balans, gevestigd op Rozenstraat 23, 1441HV Purmerend, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Adres: Rozenstraat 23, 1441HV Purmerend
Telefoon: 0299-437747
Website: www.fysio-purmerend.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Fysiotherapie Balans verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Fysiotherapie Balans doet er alles aan om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan en houdt zich aan de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Uw gegevens worden door ons nooit doorverkocht of zonder toestemming aan derden doorgegeven.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Via het contactformulier op de website:
– Naam
-Telefoonnummer
– e-mail adres

Als u cliënt bij ons bent geworden:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Geboorte datum
– BSN nummer;
– Geldige legitimatie ter controle (alleen inzien, niet opslaan)
– Geslacht
– Huisarts
– De nodige gezondheidsgegevens/ medische gegevens en bijbehorende documenten in relatie tot de lichamelijke klacht(en) waarvoor u behandeld wordt
– Verzekeringsgegevens;

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Balans opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Contactformulier gegevens:
Gegevens uit het contactformulier worden uitsluitend gebruikt voor het opnemen van contact. Zodra dit is gedaan worden de gegevens verwijderd.

Cliëntengegevens:
Zodra iemand cliënt wordt bij Fysiotherapie Balans worden de gegevens bewaard gedurende de looptijd van de zorgverlening en daarna in het archief voor maximaal 10 jaar (*)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken en delen

Fysiotherapie Balans verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Administratieve doeleinden;
– Declareren van behandelingen bij uw zorgverzekeraar of bij de cliënt;
– Bijhouden van een behandeldossier;
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– Indien u hier toestemming voor heeft gegeven het versturen van gegevens naar Qualizorg of LDF (Landelijke Database Fysiotherapie);
– voor het organiseren van bijvoorbeeld een opendag of praktijk gerelateerde informatie. Uitsluitend als daar toestemming voor gegevens is. (opt-in) (*)
– Medische Informatie uitwisseling met zorgverwijzers en/of andere behandelaars (via zorgmail) (*) vanaf c.a. 1 jan 2019
– Medische Informatie uitwisseling per post zorgverwijzers en/of andere behandelaars na toestemming cliënt met de bedrijfsarts of verzekeringsarts
– Het opslaan van de medische (behandel) gegevens in het goed beveiligde programma Incura voor elektronisch dossier. Het programma Incura heeft verder geen koppeling met huisartsen of andere specialisten. Wel worden de PREM vragenlijsten via Incura naar Qualizorg verzonden. De gegevens worden bij Qualizorg geanonimiseerd verwerkt en opgeslagen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Fysiotherapie Balans neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van Fysiotherapie Balans tussen zit).

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Fysiotherapie Balans gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door fysiotherapie Balans en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar balans@fysio-purmerend.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij mogelijk contact met u opnemen of vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Fysiotherapie Balans wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Fysiotherapie Balans neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit doen wij onder andere door het plaatsen van een security certificaat op onze website. Fysiotherapie Balans heeft geen webshop. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u andere vragen heeft over uw privacy, neem dan contact op met ons op via balans@fysio-purmerend.nl.

(*) voorlopige invulling, wordt nog nader uitgewerkt.

Privacy voorwaarden opgesteld in samenwerking met Triple-B, www.triple-b.net